Detektyw mgr Eugeniusz Kazienko usługi detektywistyczne wyko-
nuje od  1991  roku. Jest emerytowanym wyższym oficerem - pod-
inspektorem policji byłej  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w  Ko-
szalinie. Od  2004  roku, zgodnie z nową ustawą  z  6  lipca  2001 r.
o usługach detektywistycznych (Dz. U. z  2002 r.  Nr 12, poz. 110), 
usługi detektywistyczne wykonuje  jako detektyw licencjonowany
- licencja nr 104 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.

Jest Sekretarzem Zarządu
POLSKIEJ FEDERACJI DETEKTYWÓW
Stowarzyszenia Przedsiębiorców


Firma  Detektywi  działalność detektywistyczną prowadzi  na  pod-
stawie  wpisu  nr  113/2004  do  rejestru  działalności  regulowanej
w zakresie usług  detektywistycznych, prowadzonego  przez  Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

W zakresie działania wynikającego z wpisu do ewidencji działalno-
ści gospodarczej  nr  34238/2004,  prowadzonej  przez  Prezydenta
Miasta Koszalina, firma Detektywi prowadzi także doradztwo  per-
sonalne na rzecz instytucji,  przedsiębiorców  i  osób  prywatnych.

Firma Detektwi działa na terenie całego kraju.  Najchętniej jednak
przyjmuje klientów z Koszalina, Słupska  i  Szczecina  oraz z okolic
tych  miejscowości.  W wydziałach cywilnych  sądów  okręgowych
takich miast jak Koszalin,  Słupsk i Szczecin, od wielu lat,  znajdu-
ją się skuteczne opracowania firmowe z wykonanych usług.

Firma Detektywi zajmuje się operacyjnym zabezpieczeniem obro-
tu towarowego i legalnym wywiadem gospodarczym.

W ramach ww. operacyjnego zabezpieczenia stara się uchronić to,
co  obiektywnie jest  poza  zasięgiem  kontroli  wewnętrznej i real-
nymi możliwościami,  nawet najlepszej, ochrony  fizycznej i tech-
nicznej.

W nowoczesnych instytucjach i przedsiębiorstwach  firma  Detek-
tywi stosuje z powodzeniem wariograf,  jako narzędzie  służące  do
potwierdzenia wiarygodności kandydatów  do  pracy,  w  szczegól-
ności tych,  którzy  przyszli z innych  zakładów  pracy  z  negatyw-
nymi, nie zawsze uczciwie sporządzonymi, opiniami.

W toku  badań  wariograficznych firma  pomaga  wskazać  niesoli-
dnych urzędników, pracowników, a nawet wspólników,  podejrza-
nych o  zachowania  nieetyczne,  niegodne lub przestępcze.

Firma   Detektywi  stosuje  najnowocześniejszy  na  świecie  sprzęt
techniczny oraz legalne środki i narzędzia  obserwacji.  Ma  możli-
wości obserwowania i dokumentowania  wyników  w  każdych wa-
runkach pogodowych oraz porach roku i dnia.  Stale  doskonalone
są metody obserwacji.  Nie narusza bezprawnie ustawowych  praw
i wolności osobistych zarówno  zlecającego,  jak i obserwowanego.

Anonimowy klient, w internecie, tak kolokwialnie scharakteryzo-
wał firmę: "trochę droga, ale materiałów nie obali żaden adwokat"

Firma  Detektywi zajmuje się głównie  problemami  wynikającymi
z naruszenia  prawa cywilnego.  Głównym  przedmiotem  działania
firmy  jest  zdrada  małżeńska  i  wykorzystanie   dowodów  zdrady
do rozwodu z orzekaniem o winie.

Równolegle z ww. firma zajmuje  się  naruszeniami  praw  dziecka.

Dowody w sprawach dokumentowane  są  przy  pomocy  najnowo-
cześniejszych technik, głównie poprzez filmowanie. Dla sądu  spo-
rządzane  są  autoryzowane  stenogramy,  z  utrwalonych  cyfrowo
i legalnie, rozmów intymnych oraz innych.

Firma pomaga w wyborze adwokatów, odpowiadających  osobowo-
ści i możliwościom  klienta,  zaspokajających  niezbędne  potrzeby
procesowe.

W ramach wsparcia dla biznesu, firma  Detektywi  zajmuje się  do-
radztwem personalnym, w odniesieniu do  kandydatów  na  stano-
wiska  kierownicze w przedsiębiorstwach  i  instytucjach,  oraz  na
stanowiska związane z materialną odpowiedzialnością.

We wszystkich ww. czynnościach firma  wykorzystuje jeden z bar-
dzo nielicznych w Polsce wariografów produkcji USA.

Nowoczesny, komputerowy wariograf wykorzystywany jest  z  po-
wodzeniem w codziennej pracy detektywa oraz doradcy  personal-
nego.

Wariograf, znany powszechnie, jako  "wykrywacz kłamstw",  służy
do  badań  potwierdzających  szczerość  wypowiedzi,  wyznań,   za-
pewnień osób, podejrzewanych o zachowania nieetyczne, niezgod-
ne z  zasadami  wierności  narzeczeńskiej,  wierności  partnerskiej,
małżeńskiej.   Dotyczy  to  głównie  tych  osób,  którym  zależy  na
dalszym  współżyciu,  które  chcą  jeszcze  uratować  swój  związek
małżeński, albo partnerski, które chcą  przekonać  kochaną  osobę
o swojej niewinności.

Dzięki   wariografowi  firmy   Detektywi   udało  się   już   umorzyć
postępowania karne, toczone  latami,  nawet  w  odległych  o  setki
kilometrów  od  Koszalina   prokuraturach,  przeciwko  absolutnie
niewinnym osobom.

Ceny   usług    detektywistycznych   wykonywanych   przez   firmę
Detektywi negocjowane  są  indywidualnie. Do  ceny  usługi,  poza
Koszalinem, doliczane są  uzasadnione  koszty  przejazdu,  wyłącz-
nie za wyjazdy w dniach ujętych w pisemnym sprawozdaniu.
W przypadkach nadzwyczajnych, uzgadniamy konieczność  wyjaz-
du na dłuższe trasy.
Firma, w  zasadzie, nie  wykonuje  zadań  określonych  godzinowo,
bowiem  zlecający  nie  ma  realnych  możliwości  kontroli  godzin
pracy i liczby zatrudnionych detektywów.