U W A G A !!!

Dla zachowania dyskrecji, na  telefon  przedsiębiorstwa  Detektywi
602   601   166,  proszę dzwonić z telefonu, do którego  nie  ma  do-
stępu osoba, która ma być obserwowana, bowiem po  wpisaniu  go
do wyszukiwarki Google, w wynikach pojawia się kilkadziesiąt kart
z informacjami o naszej firmie.

Nie parkować samochodu bezpośrednio przed siedzibą firmy!!!

Na wizytę u detektywa należy wziąć ze sobą  zdjęcia  osoby,  w tym
w pozycji stojącej, która ma być obserwowana.

Z  naszej  strony   zawsze   przestrzegamy   dyskrecji  i  zachowania
tajemnicy danych osobowych oraz Źródeł informacji.

artykuł - Jak zdradzają Polacy
artykuł Newsweek- Zdrada, zemsta, cierpienie

Przed decyzją  o  wyborze  jakiejkolwiek  firmy  detektywistycznej,
zalecamy szczególną ostrożność i dyskrecję.

W fazie wstępnej wyboru  nierzadko  zdarza  się,  że  któraś  odrzu-
conych firm, w bliskiej  przyszłości, może  stać  się  zleceniobiorcą tej drugiej strony, a  wtedy  skuteczność  jakichkolwiek  czynności detektywistycznych staje się co najmniej problematyczna.

Przy ostatecznym wyborze zalecamy też zapoznać się  w  pierwszej
kolejności  z  efektywnością  sądową  firmy,  a  dopiero  w  drugiej,
z  ceną  za przyszłą usługę detektywistyczną.

CENTRUM  ROZWODÓW

Decyzja o wizycie u detektywa zawsze jest  decyzją  bardzo  trudną.
Zdradzani bardzo często  nie  dopuszczają  do  swojej  świadomości
faktu, że małżonek prowadzi obok drugie życie. Odrzucają  od  sie-
bie myśl o tym najgorszym.  Nie podejmują więc koniecznej  decy-
zji, pozwalając tym  samym  sprawom   toczyć  się  swoim  życiem.
Przychodzą po pomoc często wtedy, gdy otrzymują do ręki  pozew
o rozwód, albo po burzliwej rodzinnej kłótni.

Taka spóźniona decyzja, w przyszłości, bardzo utrudnia  skuteczne
wykonanie czynności detektywistycznych, a czasami  wręcz  unie-
możliwia ich wykonanie.

DLACZEGO   DETEKTYW?

Dlaczego uzyskanie  dowodów  zdrady  małżonka  przez  detektywa
jest takie ważne?

Uzyskanie  dowodów zdrady małżonka  służy  głównie  udowodnie-
niu  w  czasie   procesu   rozwodowego  przed  sądem,  że  wyłączną
winę za rozkład pożycia małżeńskiego  ponosi  strona  zdradzająca.
Z uznaniem wyłącznej winy drugiej ze stron  wiążą  się  pewne  ko-
rzyści. Wyrok taki wyłącza też niektóre przykre obowiązki.

Nie ma w sądzie skuteczniejszego dowodu zdrady, niż sporządzona
profesjonalnie detektywistyczna dokumentacja faktu zdrady przez
detektywa,  nie związanego  emocjonalnie  ze  stronami  konfliktu.

Artykuł  60  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  stwierdza,  że  po
rozwiązaniu małżeństwa  przez  rozwód,  nadal  istnieje  obowiązek
alimentacyjny  wobec   byłego   małżonka.   Może  się   on   ciągnąć
latami, a im dalej od  rozwodu,  tym wydaje się  on  coraz  bardziej
dokuczliwy, uciążliwy i niesprawiedliwy.

Obowiązek  taki   wygasa  z  chwilą   śmierci   zobowiązanego,   albo
w razie zawarcie przez  uprawnionego  do  alimentów  byłego  mał-
żonka, nowego związku małżeńskiego.

Trudno jednak liczyć tylko na te zdarzenia.  Mogą one  oddalać  się
w czasie w nieskończoność.

Obowiązek  alimentacyjny upływa  też  po   5   latach  od  rozwodu,
chyba   że   sąd   przedłuży  ten  termin  ze  względu  na  wyjątkowe
okoliczności, a te, nawet sztucznie, również można mnożyć w nie-
skończoność.

Małżonek  wyłącznie  winny  rozkładu  pożycia   małżeńskiego  nie
może żądać takich alimentów od strony niewinnej.

Od małżonka wyłącznie winnego możemy domagać się  alimentów
również wówczas, gdy niewinny nie tylko znajduje się w niedostat-
ku, ale nawet  wówczas,  gdy  ma  on  tylko  potrzebę  zaspokojenia
innych usprawiedliwionych potrzeb życiowych.


Skutecznych   porad  małżonkom  udzielamy   najchętniej   jeszcze
przed podjęciem decyzji o rozwodzie, przed wizytą u adwokata,  po
pierwszych oznakach  rzeczywistego  kryzysu  współżycia  małżeń-
skiego.

Każde  nieetyczne  postępowanie  jednego   małżonka   zawsze   jest
uwarunkowane przyzwoleniem, albo milczącą zgodą, drugiej  stro-
ny.  Ta pokrzywdzona strona powinna wiedzieć,  że przysługują jej
takie same prawa, jak stronie zdradzającej.

Nie należy więc  odkładać  w  nieskończoność  tej  trudnej  decyzji.
Im  prędzej  się  ją  podejmie,  tym  szybciej  i  skuteczniej   można
uzyskać dowody zdrady małżonka.

PRZYKŁADY  SPRAW   ZANIEDBANYCH

Niedoszły  klient  miał  poważne  kłopoty  ze  zdradzającą  go  żoną,
alkoholiczką.  Nie widział on potrzeby dowodzenia jej  winy.

Po rozwodzie była  żona  zwolniła  się  z  pracy,  zatrudniła  się  "na
czarno" i znalazła sobie innego partnera.  Wystąpiła o alimenty  od
byłego męża, które sąd jej przyznał.

Były mąż, dotychczas dobrze sytuowany,  popadł w  tarapaty.  Kło-
poty onkologiczne  spowodowały,  że pogorszyła  się  jego  sytuacja
ekonomiczne do tego stopnia,  że nie mógł podjąć  skutecznego  le-
czenia. Nie ma pieniędzy na leki i umiera.  Była żona zaś, co 6 mie-
sięcy składa do sądu wnioski o podwyższenie alimentów, a  sąd  jej
żądania uwzględnia.

W drugim drastycznym przypadku, to mąż  bez  słowa  odszedł  od
żony i nie  było  go przez  parę lat  w  domu.  Żona  podjęła  decyzję
o rozwodzie.  Zaniechała  zebrania  dowodów  jego  winy.  Uzyskała
rozwód bez orzekania o winie. Po kilku latach jej były mąż  wypadł
przez  okno i złamał  kręgosłup.  Po wyjściu  ze  szpitala,  kochanka
zawiozła go na wózku pod drzwi byłej żony i uciekła.

Od kilku już lat egzystuje z własnej winy ze znienawidzonym  czło-
wiekiem. Opiekuje się nim, znosi po schodach na  spacery,  karmi,
przewija, itd.  A co kilka dni przychodzi kurator i wysłuchuje  uro-
jonych skarg na brak należytej opieki.

NASZE SPRAWY

Skutecznie   kontrolujemy   pobyty  niewiernych   małżonków   na
samotnych  wczasach i  w  sanatoriach.  Zasięgiem  kontroli   obej-
mujemy większość naszego Wybrzeża, od Świnoujścia  do  Sopotu.
Dokumentujemy fakty zarówno poza obiektami jak i  w  obiektach
wczasowych  i  sanatoryjnych.   Ustalenia  nasze  były   skutecznie
wykorzystane w wielu procesach  rozwodowych,  głównie  w  War-
szawie i innych dużych miastach.

Wyjazd  nad morze nie  zawsze  ma  taki  cel,  w  jaki  ufnie  wierzy
druga strona, a przelotne znajomości z sanatorium, coraz  częściej
kończą się długotrwałymi związkami z tą trzecią osobą.

Podejrzenia i przypuszczenia do do niewierności na wczasach,  czy
też w czasie  pobytu  w  sanatorium,  najczęściej  nasuwają  się  już
w toku przygotowań do wyjazdu.  Coraz częściej przyszłe  intymne
spotkania uzgadniane są wcześniej, w tajemnicy przed drugą  stro-
ną, z wykorzystaniem najnowszych środków komunikacji.

Nasz klient, mieszkaniec dużej aglomeracji, zauważył dziwny  spo-
sób przygotowań żony przed wyjazdem do sanatorium.
Jak nigdy dotąd żona zabrała  się  do  depilacji  miejsc  intymnych.
To  go  szczególnie  zmobilizowało  do   zlecenia  nam   obserwacji.

Okazało się, że jego podejrzenia nie były bezpodstawne.
W sąsiednim sanatorium ulokował  się  główny  kontrahent  firmy
męża. To on spędzał z nią noce, w jej pokoju sanatoryjnym.

W drugim przypadku, niezwykle atrakcyjna  kobieta,  równie  nie-
spokojnie przygotowywała się przed wyjazdem  na  wczasy.  Po  jej
przybyciu do ośrodka,  cała chmara  spragnionych  panów  kręciła
się koło  niej.  Po kilku dniach  obserwacji  stwierdziliśmy,  że  ma
co najmniej jednego wielbiciela,  z  którym  chętnie  przebywa  za-
równo na basenie,  jak też po zabiegach rehabilitacyjnych  chętnie
wyjeżdża, tylko z nim, jego samochodem na wycieczki.
Ku  naszemu zdziwieniu, a zadowoleniu naszego  klienta,  zarówno
w czasie  wycieczek,  jak  i  na  miejscu,  ich  przelotna  znajomość
nigdy nie przekroczyła progu  zachowań  towarzyskich,  a  na  wie-
czorkach kawiarnianych i w pokojach koleżanek,  najchętniej  piła
zdrowie swojego męża.

WSZCZĘCIE  SPRAWY  I  JEJ  FINAŁ

Ww. usługi  detektywistyczne  wykonujemy  kompleksowo.  Dora-
dzamy,  jak  pokonać  stres związany  z  szokiem  po  zdradzie,   jak
zachować się,  by partner nie zauważył zmian związanych z  wizytą
u  detektywa.  Ustalamy  zasady  kontaktowania  się  i  współpracy.
Doradzamy w wyborze pełnomocnika procesowego.

Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt techniczny,  pozwala-
jący udokumentować fakty w każdych warunkach dnia i nocy.

Z czynności sporządzamy sprawozdanie w  3  egzemplarzach,  a  na
płytach CD i DVD załączamy zdjęcia oraz pliki video.

Zlecenia,  wyłącznie  w  formie  pisemnej,  przyjmujemy  tylko  od
osób  mających do  tego  tytuł  prawny,  dysponujących  dowodem
osobistym  lub  paszportem.  Od  osób   zagranicznych  wymagamy
pełnomocnictwa lub pośrednictwa osoby krajowej.

Przed  podjęciem  czynności  detektywistycznych   oczekujemy  na
dostarczenie zdjęcia osoby,  w tym w  pozycji  stojącej  oraz  infor-
macji o  jej  wyglądzie  (wzrost,  waga,  wiek,  kolor  włosów,  znaki
szczególne), a także na opis pojazdu (kolor, marka, rok  produkcji,
numer rejestracyjny), z którego ta osoba korzysta na co dzień.

Bardzo chętnie i bez jakichkolwiek zastrzeżeń,  na  życzenie  osoby
zlecającej i sądu, występujemy w procesie, w charakterze świadka.