OSTRZEŻENIE

Uwaga!!!  Dla  zachowania  dyskrecji,  na  telefon  firmy  Detektywi
602   601   166,  proszę dzwonić z telefonu, do którego  nie  ma  do-
stępu osoba, która ma być w przyszłości obserwowana, bowiem po
wpisaniu numeru  602   601   166  do wyszukiwarki  Google, w  wy-
nikach pojawia się co najmniej  70  kart z  informacjami  o  firmie
Detektywi.   Nie wskazane jest  parkowanie  samochodu  bezpośre-
dnio przed siedzibą naszej firmy!!!

Niechętnie zawieramy  umowy  zlecenia  w  siedzibie  lub  miejscu
pracy zlecającego, bowiem może to doprowadzić  do  dekonspiracji
jeszcze przed rozpoczęciem czynności.

DOCHODZENIA KRYMINALNE

Zajmujemy sie uzyskiwaniem informacji o  przyczynach  i  spraw-
cach poważnych przestępstw   kryminalnych   i   drogowych   oraz
w sprawach poszukiwań osób zaginionych.

Czynności,  w tym  zakresie,  najskuteczniejsze  są   wówczas,   gdy
informacje i  zlecenie  przyjmujemy  niezwłocznie  po  zaistnieniu
tragicznych zdarzeń.

Czynności w tych sprawach prowadzimy równolegle z czynnościa-
mi procesowymi organów ścigania, zazwyczaj  w  ścisłym  porozu-
mieniu z prowadzącym postępowanie przygotowawcze. Do realiza-
cji zadań angażujemy kadrę, wywodzącą sie z policji, która  w  cza-
sie służby realizowała podobne czynności.

Prowadzimy czynności celem  uzyskania  materiału  genetycznego
(mikroślady  lub  wymazy),  pozwalające  potwierdzić  podejrzenia
o ojcostwo osoby trzeciej.  Pośredniczymy  w  badaniach  i   współ-
pracujemy w tym zakresie z uznanymi instytucjami  badawczymi.

Prowadzimy czynności ujawniające fakty naruszania praw dziecka
przez odrębnie  mieszkajacych   małżonków,   najcześciej   w   toku
procesu rozwodowego, albo po rozwodzie.

Fakty takie  ujawniamy  także   w   odniesieniu   do   innych   osób,
którym niesłusznie  przyznano  opiekę  nad  dzieckiem,  lub  przez
inne osoby zobowiązane do opieki nad małymi dziećmi.


WARIOGRAF A PODEJRZANY

W sprawach kryminalnych, w których istnieje  potrzeba  wyelimi-
nowania z grupy osób podejrzanych osób niewinnych, z  powodze-
niem prowadzimy badania wariograficzne. Celem  wskazania  nie-
szczerości osoby podejrzanej, także skutecznie stosujemy badania
wariograficzne.

O podjęciu czynności detektywistycznych, w przypadku równoleg-
łego  prowadzenia  takiej  sprawy przez  policję,  zgodnie  z  ustawą
o usługach detektywistycznych,  informujemy  o  naszym  udziale
w postępowaniu stosowne organy policji.

Badania   wariograficzne  prowadzimy  również  w  odniesieniu  do
różnych  zorganizowanych i  niezorganizowanych  grup  towarzys-
kich, gdzie istnieje konieczność wskazania w grupie osoby  nieety-
cznej lub nieuczciwej.

ODCISKI PALCÓW DLA POTRZEB WIZOWYCH

Wykonujemy różne inne usługi związane ze zbieraniem i przetwa-
rzaniem informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach na po-
trzeby zleceniodawców.


Wykonujemy usługi niezbędne dla uzyskania wiz uprawniających
do  wjazdu  i  pobytu  w  niektórych  państwach,  w  szczególności
"od ręki"  i  na miejscu wykonujemy odciski  palców  (daktylosko-
pijne)  niezbędne do uzyskania  wiz  wjazdowych,  m.in.  australij-
skich.

BADANIA PRZED ŚLUBEM

Oferujemy   badanie  historii  życia  przyszłych  małżonków  przed
zawarciem  związku   małżeńskiego,   oraz   przyszłych   partnerów
przed  wspólnym  pożyciem.  Takie  informacje   mają   szczególne
znaczenie, gdy  jedna  ze  stron  dysponuje  znacznym  majątkiem.

Niedawno   pomagaliśmy  zatroskanej,   przyszłej  teściowej,  która
intuicyjnie  miała  wątpliwości,  co  do  przeszłości  przyszłej  żony
jedynego  jej  syna.   Młodzi,  zakochani,   niezwykle   śpieszyli   się
z weselem.  Nie było czasu,  aby  przed  ślubem  wykonać  badania.
Ponieważ matka bała się głównie o majątek rodzinny,  zaleciliśmy,
aby prewencyjnie,  nakłoniła ich do zawarcia intercyzy.  Syn z nie-
chęcią, zgodził się.  Jego zaledwie 20-letnia narzeczona,  choć zdzi-
wiona i bardzo zaskoczona, w ogóle nie oponowała.
Czynności badawcze można było przeprowadzić dopiero po  ślubie.
Prowadzone były w stosunkowo krótkim czasie,  ale  na  znacznym
obszarze kraju, od Bałtyku po granicę z Czechami.
Finał tych badań okazał się zaskakujący.  Okazało się, że tak młoda
dziewczyna jest już  absolutnym  bankrutem,  odpowiadającym  za
zadłużenia przedsiębiorstwa na bardzo, bardzo wielkie kwoty. Przy
tym wszystkim okazało się,  że jej wina polegała wyłącznie na tym,
że zaufała swojemu  ojcu i zgodziła się być  prezesem  firmy,  którą
osobiście kierował,  zadłużał  z  przyczyn  obiektywnych  i  innych,
a w której ona nie miała nic do powiedzenia.

Krótko po ślubie dom młodych zaczęły odwiedzać jedna po drugiej
ekipy windykacyjne i komornicy skarbowi oraz sądowi. Na szczęś-
cie majątek rodzinny zlecającej i jej jedynego  syna był  już  bardzo
solidnie zabezpieczony.

ANALIZA SPRAW KARNYCH

W   przypadku  umorzenia  każdego  śledztwa,  prowadzimy  szcze-
gółową analizę  zakończonych  postepowań.  Osoba  pokrzywdzona
lub  najbliższa  ofierze,  ma  prawo  uzyskać  z  prokuratury  ksero-
kopie akt takich postępowań.

Analiza akt, przeprowadzona przez doświadczonego  w  tym  zakre-
sie  detektywa,  pozwala  niekiedy  wychwycić   kardynalne   błędy
popełnione przez wszystkie organy ścigania, w każdej  fazie  postę-
powania karnego.

Niekiedy   analiza  taka  pozwala  ujawnić   nowe ślady   i   dowody,
z  różnych  przyczyn   pominięte   w   postępowaniu,   które   mogą
pomóc  w  ustaleniu  rzeczywistego   sprawcy   przestępstwa,   albo
ustalić nowe przesłanki do dalszego prowadzenia sprawy.