OCENA WIARYGODNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

Oferujemy ocenę wiarygodności przedsiębiorców ubiegających się
o współpracę gospodarczą, przed zawarciem umowy, albo w toku
już istniejącej ;współpracy. Z przeprowadzonych badań sporzą-
dzamy pisemne sprawozdanie. Oprócz faktów, może ono zawierać
wnioski oraz prognozę co do ;stopnia ryzyka, jakie może zaist-
nieć przy transakcjach z badanym przedsiębiorcą.

USTALANIE STANU MAJĄTKOWEGO

Oferujemy ustalanie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb
procesowych (zabezpieczenie roszczeń) i komorniczych (wska-
zanie majątku do egzekucji).
Z przeprowadzonych badań sporządzamy sprawozdanie o stanie
majątkowym zobowiązanego, uwzględniające dane o majątku
nieruchomym, ruchomym, należnościach przysługujących pod-
miotowi badanemu, o jego udziale w spółkach prawa handlowego,
a także o innych legalnych źródłach dochodu.

BADANIE SZCZEROŚCI PRACOWNIKÓW

W sprawach, w których istnieje potrzeba wyeliminowania z grupy
osób podejrzanych - osób niewinnych, prowadzimy skuteczne ba-
dania wariograficzne. Takie same badania prowadzimy celem
wskazania nieszczerości osoby podejrzanej.

O podjęciu czynności detektywistycznych, w przypadku równo-
ległego prowadzenia sprawy przez policję, zgodnie z ustawą o usłu-
gach detektywistycznych, informujemy o naszym udziale w postę-
powaniu stosowne organy policji.

OCHRONA OPERACYJNA PRZED KRADZIEŻAMI SKLEPOWYMI

Jedna z większych sieci handlowych, sprzedająca głównie towary
spożywcze, borykała się z rosnącymi niedoborami. Nie ;pomagały
kontrole wewnętrzne, nieskuteczna okazała się ochrona fizyczna.

Zlecono rozwiązanie problemu detektywom.

Detektywi na  wstępie przeprowadzili analizę przepływu towaru
w przedsiębiorstwie. Okazało się, że prawdopodobnie największe
problemy mogą tworzyć się nie z winy nieuczciwych klientów, czy
ekspedientek, ale jeszcze przed odbiorem towaru. Ale nawet tutaj,
całą winą nie można było obciążyć magazyniera, który tylko nie-
kiedy dał się zwieść nieuczciwym dostawcom.

W toku naszych czynności stwierdzono, że główna przyczyna nie-
doborów kryła się w traktowaniu i rozliczaniu niektórych opako-
wań i osłon towarowych, jako towaru, które faktycznie wyrzucane
były na śmietnik. Sumując wszystkie dni roku i wszystkie placów-
ki, było tego bardzo wiele.

Podobnie było ze schładzanym mięsem, a szczególnie z kurczaka-
mi, gdzie niekiedy lodu było znacznie więcej, niż przewidywały
wcześniejsze ustalenia i normy.

Płacono za mięso i lód. Sprzedawano tylko mięso, a lód znikał.

Po zlikwidowaniu tych nieprawidłowości, nawet drobne kradzieże
pracownicze i straty wynikające z zepsucia i uszkodzeń, niewiele
wpłynęły na dużo mniejszą odtąd kwotę niedoborów.

Przy okazji przyjrzano się uczciwości poszczególnych pracowni-
ków, jeszcze na terenie należącym do przedsiębiorstwa.

Tutaj też system był się dziurawy. Okazało się, że w jednostkach
terenowych, im wyższe stanowisko kierownicze zajmowały nie-
które nieuczciwe osoby, tym więcej zagarniały towaru tak, jakby
był on ich własnością.

OPERACYJNE ZABEZPIECZENIE OBROTU TOWAROWEGO

Na podstawie umów zlecenia i stosownych pełnomocnictw, wyko-
nujemy operacyjne zabezpieczenie obrotu towarowego. Prowa-
dzimy dyskretne obserwacje i oficjalne kontrole, pozwalające
uzyskać informacje o nieprawidłowościach w dostawach towa-
rów do sklepów i sieci handlowych. Prowadzimy także kontrole
umożliwiające uzyskanie informacji o kradzieżach pracowniczych

UJAWNIANIE NARUSZENIA TAJEMNICY

Prowadzimy czynności ujawniające fakty naruszenia tajemnicy
handlowej i zawodowej, naruszenia przepisów ustawy o znakach
towarowych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czynności te prowadzimy zazwyczaj wobec nieuczciwych pracow-
ników, którzy wykorzystują wiedzę i technologię zakładową dla
celów prywatnych, ze szkodą dla prowadzonej działalności gos-
podarczej.

UJAWNIANIE INNYCH NARUSZEŃ PRAWA

Prowadzimy skuteczne obserwacje, dowodzące zatrudniania się
nieuczciwych pracowników, najczęściej w firmach konkuren-
cyjnych, przebywających na zwolnieniach lekarskich.
Przygotowujemy w tych sprawach sprawozdania na piśmie i wys-
tępujemy w sądach.

Oferujemy ubezpieczycielom ustalanie faktycznych przyczyn
wypadków w ruchu pojazdów mechanicznych dla potrzeb likwi-
dacji takich szkód.

OCHRONA OPERACYJNA PRZED SKUTKAMI OSZUSTW

W jednym z większych miast, duża firma kosmetyczna zatrudniła
fryzjerkę. Po kilku tygodniach, jeden z dostawców rozpoznał
w niej, swoją wcześniejszą, nieuczciwą klientkę. Postanowiła więc
odejść jak najprędzej i jak najkorzystniej z nowej firmy.

Zaraz po wyjeździe tego dostawy, z miejsca przez nikogo nie obser-
wowanego, rozległ się krzyk naszej bohaterki. Przybiegli pracow-
nicy zobaczyli nową koleżankę, jak skręcała się z bólu, mówiąc coś
o złamaniu kolana. Przybyły mąż natychmiast zabrał poszkodowa-
ną do lekarza.

Jak przyjechał szef firmy, było już po wszystkim. Mimo wezwań,
w ciągu kolejnych dni nie stawiała się do podpisania protokołu
powypadkowego. Telefonicznie powiadomiła szefa, że chyba ma
złamane kolano, a leczenie będzie trwało bardzo długo i będzie
bardzo kosztowne. Do firmy dotarło zwolnienie, wydane przez
pediatrę, potem następne, przez ginekologa, a potem następne.

Rozpoczęła się mozolna rehabilitacja kolana. Jednocześnie posz-
kodowana zaczęła sondować, za ile mogłyby odstąpić od żądania
bardzo wysokiego odszkodowania.

Podjęto obserwację poszkodowanej. O dziwo, o ile na rehabilita-
cję szła o kulach, z grymasem bólu i ogromnego wysiłku na twarzy,
o tyle do sklepu z odzieżą lekko przeskakiwała półmetrowe zwały
śniegu. W mieszkaniu, z dzieckiem na ręku tańczyła po pokojach.
Bardzo sprawnie obiegała dookoła swoje klientki, które teraz za-
częły przychodzić po usługę do jej mieszkania. Po udokumentowa-
niu tych faktów, dostała wezwanie do ZUS.

Na komisję przyszła z nogą w gipsie, prawie "pod szyję". Lekarz
znający wyniki naszej obserwacji pytał: Co się Pani stało? Chyba
złamałam sobie kolano. Kiedy i gdzie? Miesiąc temu, w miejscu
pracy. A ja uważam, że to chyba wczoraj, we własnym mieszkaniu,
przy strzyżeniu klientki. Bo tu na filmie, jeszcze przedwczoraj
przed sklepem z odzieżą, frunie Pani jak sarna nad zaspami.