Uwaga!!!  Dla  zachowania  dyskrecji,  na  telefon  firmy  Detektywi
602   601   166,  proszę dzwonić z telefonu, do którego  nie  ma  do-
stępu osoba, która ma być w przyszłości obserwowana, bowiem po
wpisaniu numeru  602   601   166  do wyszukiwarki  Google, w  wy-
nikach pojawia się co najmniej  70  kart z  informacjami  o  firmie
Detektywi.   Nie wskazane jest  parkowanie  samochodu  bezpośre-
dnio przed siedzibą naszej firmy!!!

Na wizytę u detektywa należy wziąć ze sobą  zdjęcia  osoby,  w tym
w pozycji stojącej, która ma być obserwowana.

Z  naszej  strony   zawsze   przestrzegamy   dyskrecji  i  zachowania
tajemnicy danych osobowych oraz źródeł informacji.
Gwarantujemy staranność  i  rzetelność  wykonania  zlecenia  oraz
wysoką jakość dokumentacji.

PARTNER - ZDRADA CZY NIE?

Brak aktu małżeńskiego w związku partnerskim wcale nie  zmniej-
sza stresu i rozgoryczenia, gdy jedna ze stron nie dochowuje  wier-
ności.   Dotyczy  to  nie  tylko   długoletnich,   trwałych   związków
partnerskich, w których  są  wspólne  dzieci,  czy  też   prowadzona
jest wspólna działalność gospodarcza,  ale  także związków  między
całkiem młodymi osobami.

Równie skutecznie, jak do celów rozwodowych, wykonujemy tutaj
czynności  detektywistyczne  ustalające  i  dokumentujące   zdradę
i niewierność  w  związkach  partnerskich.

Partnerom, czującym się pokrzywdzonymi niesłusznymi  oskarże-
niami, oferujemy skorzystanie z badania na wariografie.

Zdarza się, niestety, że badanie okazuje się niekorzystne dla  bada-
nego, czy badanej. Zazwyczaj badanie takie kończy się cichym pła-
czem i słowami "Nie tak miało być!"  Nawet w takich  przypadkach
decyzja co do dalszych losów związku i tak pozostaje w rękach  zle-
cającej i badanej osoby.

Coraz częściej jedna ze strony  związku  wyjeżdża  za  granicę.  Naj-
częściej ta druga strona wyraża zgodę na  wyjazd  pod  warunkiem,
że będzie się tam zachowywał przyzwoicie. Zapewnienia  wyjeżdża-
jących zazwyczaj są jednoznaczne: Żadnej innej kobiety!  Życie do-
wodzi jednak, że nie zawsze jest tak, jak mówi nam partner.

URATUJ ZWIĄZEK

Dokumentacja zdrad partnerskich, pod względem sposobu,  mery-
toryczności i staranności,  niczym nie różni się  od  dokumentacji,
jaka prezentowana jest  przez  nas  przed  Sądem  w  bardzo  skom-
plikowanych sprawach  rozwodowych.  Ustalenia  w  tym  zakresie
były skutecznie  wykorzystane w podjęciu  decyzji  o  ostatecznym
odejściu i zabezpieczeniu swoich praw majątkowych, czy też  praw
do opieki nad dziećmi, albo do przedstawienia racji rodzinie.

W przypadkach, gdy układ partnerski jest  jeszcze  do  uratowania,
nasze   ustalenia  niekiedy   pomagają   partnerom  w  przekonaniu
jednej ze strony, że informacje na temat zdrady czasami są  fałszy-
we lub co najmniej mijają się z prawdą.


WYKORZYSTAJ WARIOGRAF!

Jeżeli partner godzi się badanie wariograficzne, to znaczy,  że  bar-
dzo  zależy  mu  na  związku.  Takie  badania  niekiedy  okazują  się
dla niego korzystne.  Jednak coraz częściej  badanie  takie  okazuje
się bardzo niekorzystne dla badanego, czy badanej.

Jeżeli  partner nie chce poddać  się  takiemu  badaniu,  w  zasadzie
w celu potwierdzenia  swojej  niewinności,    argumentując  to  np.
nieufnością  do  skuteczności   wariografu,   to  już  mamy  gotową
odpowiedź, że obawia się on ujawnienia całej prawdy.

W każdym razie pewność, co do słuszności domniemań, przypusz-
czeń,  czy też różnych,  dziwnych informacji od innych  osób,  jest
zawsze  lepsza,  aniżeli  ciągłe  przeżywanie,  jak  to  właściwie  jest
z wiernością tej drugiej osoby. Potwierdzają  to  nasze  doświadcze-
nia. Spośród wielu związków partnerskich, które  poddały  się  na-
szym badaniom na wariografie,  jeszcze żaden  z  nich  nie  rozpadł
się, a dokonane tu intymne  ustalenia,  chociaż  przyjmowane  nie
zawsze mile,  na pewno  pomogły w ustaleniu  i  przyjęcia  nowych
zasad funkcjonowania takiego związku.

We wszystkich krajach agenci wywiadu, wracający z misji zagrani-
cznych, są wielokrotnie badani na wariografie.  Dlaczego więc  MY
mamy w pełni ufać naszym partnerom? Czy naprawdę jest tak, jak
nas zapewniają? Po przyjeździe warto sprawdzić przy  pomocy  wa-
riografu, czy naprawdę było tak, jak święcie zapewnia nas partner.