Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro detektywistyczne - Koszalin

Detektyw mgr Eugeniusza Kazienko, emerytowany wyższy oficer policji, w stopniu podinspektora policji, wykonuje usługi detektywistyczne od 1991 roku.
Jest zatrudniony w przedsiębiorstwie detektywistycznym DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska, sprawnie łączącym potencjał i doświadczenie pracujących u nas detektywów z nowoczesną technologią.
Przedsiębiorstwo to szybko i skutecznie rozwiązuje różnorodne sprawy, zarówno te typowe, takie jak dokumentacja zdrady czy poszukiwanie osób, jak i te dotyczące przestępstw kryminalnych oraz oszustw.
Firma DETEKTYW Gabriela Zwierzchowska działa legalnie, zgodnie z zapisami Ustawy o usługach detektywistycznych. Obszar jej działalności to cała Polska, a w szczególności miejscowości takie jak: Koszalin, Szczecin, Kołobrzeg, Słupsk, Szczecinek czy Białogard.

WIĘCEJ

 

detektyw Koszalin

Ostrzeżenie

Dla zachowania dyskrecji, do naszego biura detektywistycznego (602 601 166) prosimy dzwonić z telefonu, do którego nie ma dostępu osoba mająca być w przyszłości obserwowana. Niewskazane jest również parkowanie samochodu bezpośrednio przed siedzibą naszej firmy! Niechętnie też zawieramy umowy zlecenia w siedzibie lub miejscu pracy…

wykrzyknik
maskmask

Nasze atuty

  • zróżnicowana wiekowo doświadczona kadra
  • nowoczesny sprzęt obserwacyjny
  • wariograf (poligraf)
  • drony
  • kilkudziesięcioletnie doświadczenie

 

WIĘCEJ

rzeczy detektywa

RODO

Zgodnie z art. 28d. ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12 poz. 110) przedsiębiorca realizujący usługi detektywistyczne zobowiązany jest poinformować o ograniczeniach niektórych praw obywatela, wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1) ), o których mowa w art. 28c ustawy o usługach detektywistycznych, na swojej stronie internetowej lub przez wywieszenie w stałym miejscu wykonywania swojej działalności.

Art. 28c.

Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności (detektywistycznych), o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1

(1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:
a) swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią;
e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu, lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony, lub w przypadku przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych, lub o miejscu udostępnienia danych).

i 2

(2. Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą, następujące inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania:
a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
f) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą).

oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g

(Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a)cele przetwarzania:
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1).