Telefon  +48 602 601 166

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mask

Sprawy karne

Detektyw ma bardzo zawężone pole działania w zakresie prowadzenia czynności w sprawach karnych. Nie ma możliwości i zasobów, którymi na co dzień posługuje się policja. Nie może na przykład korzystać z ich baz danych, metod oraz narzędzi. Może jednak skutecznie poprawić zaniedbania, nieporadność czy zwyczajne lenistwo organów ścigania.

Prywatny detektyw ma też przewagę w  zakresie zaangażowania w sprawę. Dla organów ścigania każda ze spraw, mimo że dla osoby w nią wplątanej najważniejsza, jest tylko jedną z wielu. Dla detektywa natomiast zlecone przez Klienta śledztwo zawsze będzie priorytetowe. Personel naszego biura nad każdym z nich pracuje w skupieniu, możliwie jak najszybciej i jak najbardziej dyskretnie.

Podstawa prawna działań prywatnego detektywa

Zgodnie z art. 2. ust.1 pkt. 6 do ustawy o usługach detektywistycznych, detektyw może zbierać „informacje w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.”

Wspomniane uprawnienie podlega jednak pewnym ograniczeniom. W myśl art. 25 ww. ustawy „przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie".

Tak więc od chwili złożenia zawiadomienia, detektywowi „towarzyszyć” będzie policjant. O fakcie tym powinien być powiadomiony ewentualny pokrzywdzony przestępstwem.

Działanie podejmowane w sprawach kryminalnych

Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań związanych z wyjaśnianiem spraw kryminalnych. Zajmujemy się między innymi uzyskiwaniem informacji o przyczynach i sprawcach:

  • poważnych przestępstw kryminalnych,
  • przestępstw drogowych,
  • w sprawach dotyczących osób zaginionych, gdzie istnieje podejrzenie, że poszukiwana osoba mogła zostać pozbawiona życia.

Zarówno czynności policyjne, jak i detektywistyczne w tym zakresie są najskuteczniejsze wówczas, gdy informacje i zlecenie przyjmujemy niezwłocznie po zaistnieniu tragicznych zdarzeń.

O podjęciu czynności detektywistycznych, w przypadku równoległego prowadzenia takiej sprawy przez policję, zgodnie z Ustawą o usługach detektywistycznych, informujemy o naszym udziale w postępowaniu stosowne organy policji. Czynności w sprawach kryminalnych prowadzimy równolegle z czynnościami procesowymi organów ścigania, zazwyczaj w ścisłym porozumieniu z prowadzącym postępowanie przygotowawcze.

Profesjonalna kadra to pewność skutecznego rozwiązania sprawy

Do realizacji zadań angażujemy kadrę, wywodzącą się z policji, która w czasie służby realizowała podobne czynności. 

Naszym atutem, w odróżnieniu od policji, dla której dana sprawa jest często tylko jedną z wielu, jest duże zaangażowanie i skupienie na zleconym śledztwie. Ponadto policja w czasie zbierania dowodów jest ograniczona bardzo szczegółowymi przepisami proceduralnymi, a czasami ograniczeniami osobowymi lub politycznymi. Policję obowiązują też ścisłe terminy!

Natomiast detektyw nie jest ograniczony w zakresie możliwości zbierania informacji! Może je uzyskiwać od każdego i zawsze!!!

Niemniej jednak, w każdym przypadku detektyw jest gotowy do współpracy z policjantem prowadzącym czynności operacyjne lub procesowe.

Nasze sprawy

Przebywający w Anglii przedsiębiorca zlecił detektywowi ustalenie sprawców spowodowania bałaganu na terenie jego działki przemysłowej przeznaczonej pod eksploatację kopalin.

W czasie czynności detektywistycznych udokumentowano kradzież około 20 tysięcy metrów sześciennych piasku i żwiru.

Ustalono również, dokumentując to filmami i zdjęciami, że sprawcy przywieźli na teren substancje, prawdopodobnie bardzo szkodliwe dla zdrowia i otoczenia, a następnie umieścili je w powstałych zagłębieniach w ziemi.

Materiały detektywistyczne stały się twardą podstawą do wszczęcia śledztwa.

Badanie wariografem a podejrzany w sprawie karnej kryminalnej

W sprawach kryminalnych, w których istnieje potrzeba wyeliminowania z grupy podejrzanych osób niewinnych, z powodzeniem prowadzimy badania wariografem badania wariografem. Skutecznie stosujemy je również w sytuacji, gdy istnieje konieczność wskazania nieszczerości osoby podejrzanej.

O podjęciu czynności detektywistycznych, w przypadku równoległego prowadzenia takiej sprawy przez policję, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych, informujemy o naszym udziale w postępowaniu stosowne organy policji.

Badania wariograficzne prowadzimy również w odniesieniu do różnych zorganizowanych i niezorganizowanych grup towarzyskich, gdzie istnieje konieczność wskazania w takiej grupie osoby nieetycznej lub nieuczciwej.

UCZCIWOŚĆ PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW PRACY

Sprawdzamy uczciwość pracowników metodami detektywistycznymi poprzez obserwację ich zachowań.

W przypadkach kradzieży badamy wiarygodność zaprzeczeń podejrzewanych pracowników na wariografie. Odbywa się to wyłącznie za ich zgodą!

Wiarygodność wspólników

Nieetyczne lub przestępcze zachowania wspólników ustalamy poprzez badanie ich na wariografie, wyłącznie za ich zgodą!

Wiarygodność kontrahentów i innych przedsiębiorców

Ustalamy wiarygodność kontrahentów lub innych przedsiębiorców, przede wszystkim poprzez ustalenie ich majątku pozwalającego, w razie naruszenia zasad umowy, pokryć straty orzeczone przez Sąd.

Dokumentowanie materiałów do wszczęcia gospodarczych spraw karnych

W przypadku podejrzenia zaistnienia przestępstwa zbieramy, utrwalamy i dokumentujemy materiały mogące być podstawą do wszczęcia postępowania karnego.

NASZE SPRAWY

Na terenie wiejskim nieznani sprawcy, poprzez bezmyślne spowodowanie niewielkiej powodzi, spowodowali uduszenie około 250 ton ryb. Szkody z tego tytułu przekroczyły kilka milionów złotych.

Miejscowi policjanci nie od razu widzieli konieczność przedsiębrania czynności w takim zakresie, jakie standardowo podejmuje się przy popełnieniu przestępstwa. Nie mieli dowodów popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.

Detektywi, na życzenie pokrzywdzonego i poszkodowanego, w trybie bardzo pilnym, przede wszystkim ze względu na możliwość zmiany pogody i zniszczenie jakichkolwiek dowodów, udokumentowali standardowo stan faktyczny zdarzenia i sporządzili sprawozdanie.

W toku czynności ustalono fakty i zabezpieczono dowody, które, po wielu perturbacjach, pozwoliły jednak wszcząć już przez prokuraturę postępowanie karne.

ANALIZA SPRAW KARNYCH PRZEZ DETEKTYWA

Sprawy karne, z którymi pokrzywdzeni przychodzą do detektywa, jako ostatniej „deski ratunku”, najczęściej są związane z zawiłymi przestępstwami i zwykle bywają skomplikowane oraz nowe dla nich i trudne. Często towarzyszą im emocje i stres. Najczęściej ludzkie tragedie.

Osoby pokrzywdzone lub oskarżone często mają subiektywne poczucie, że organy ścigania nie działają sprawiedliwie i rzetelnie lub nie dokładają wystarczających starań, aby doprowadzić sprawę do pomyślnego dla nich końca.

Gdy pomoc organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości zawodzi lub z różnych przyczyn, w tym obiektywnych, jest znikoma, warto skorzystać z pomocy DETEKTYWA.

W jaki sposób detektyw dokonuje analizy spraw karnych i czy jego działania mogą przynieść oczekiwane rezultaty?

 

NA CZYM POLEGA DETEKTYWISTYCZNA ANALIZA SPRAW KARNYCH?

Analiza spraw karnych prowadzona jest przede wszystkim w przypadkach umorzenia śledztwa czy dochodzenia przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wykonywana jest na zlecenie osoby pokrzywdzonej, która uważa, że decyzja o umorzeniu jest niesłuszna.

Usługi z tego zakresu świadczone są przez detektywa także w przypadku skazania osoby niewinnej (nawet prawomocnym wyrokiem), gdy pokrzywdzony, obrońca pokrzywdzonego lub bliskie mu osoby są przekonane, że wydany wyrok jest niesprawiedliwy.

Ponowna drobiazgowa i rzetelnie wykonana analiza pozwala wydobyć z powodzi ważnych i nieważnych informacji tę najważniejszą, czy też ujawnić nowe fakty, które mogą rzucić całkowicie nowe światło na sprawę karną. Zdarza się, że w toku swoich czynności to właśnie detektyw, najczęściej doświadczony były funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowy policji jest w stanie wychwycić rażące błędy czy zaniechania popełnione przez organy ścigania na różnych etapach postępowania karnego. Bywają ujawniane nowe ślady, dowody, informacje, które okazują się pomocne w ustaleniu rzeczywistych przyczyn i prawdziwego sprawcy przestępstwa lub też ustalić nowe przesłanki zmieniające bieg dalszego postępowania sprawy.

Oczywiście wszelkie podejmowane przez detektywa czynności analityczne nie wykraczają poza jego ustawowe uprawnienia i są całkowicie zgodne z prawem. Dokładna i umiejętna analiza akt oraz ponowna weryfikacja wszelkich zgromadzonych przez policję i prokuraturę danych bardzo często prowadzi do zupełnie nowych, zaskakujących wniosków, które wymagają ponownego zbadania w formie procesowej.

 

CZYNNOŚCI W SPRAWACH KARNYCH — JAK MOŻE POMÓC DETEKTYW?

Doświadczony detektyw może zapewnić bardzo duże wsparcie przy wyjaśnianiu aktualnie prowadzonych spraw kryminalnych, nawet tych najbardziej trudnych, jak np. poważne przestępstwa kryminalne. Oprócz tego chętnie pomaga przy rozwiązaniu kwestii przestępstw drogowych czy dotyczących osób zaginionych, gdy istnieje podejrzenie pozbawienia życia.

„Ciemna liczba” zabójstw wynosi „100”, co oznacza, że na prawdopodobnie 100 (sto) popełnionych przestępstw zabójstwa, tylko o 1 (JEDNYM!) dowiadują się organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Wiedza o pozostałych 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) rozmywa się w masie osób zaginionych, samobójców, zmarłych śmiercią naturalną, w niewyjaśnionych nigdy okolicznościach, itp.

Najważniejszym zadaniem detektywa w takich przypadkach jest zdobycie przez niego jak najwięcej informacji, w tym poznanie przyczyn dręczącej zlecającego sytuacji. Dopiero potem wchodzi w grę przekształcenie jego informacji w dowody. Ale to już w trybie procesowym i przez uprawnione przez prawo procesowe osoby.

 

Czynności detektywistyczne w sprawach kryminalnych często prowadzone są przez detektywa równolegle z czynnościami procesowymi organów ścigania. 

Zgodnie z Ustawą o usługach detektywistycznych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 110) detektyw, pod groźbą kary pozbawienia wolności, musi powiadomić organy policji o swoim udziale, jeżeli w sprawie prowadzone jest postępowanie.

W toku sprawy zaś jego czynności powinny być realizowane w porozumieniu z prowadzącym postępowanie przygotowawcze. Chyba, że z tej drugiej strony czynności i zamiary wyraźnie prowadzą donikąd!

Jednak zgodna współpraca może okazać się korzystna dla sprawy i zlecającego. Organy ścigania są jednak precyzyjnie ograniczeni przepisami proceduralnymi, co do zakresu swoich czynności.

Detektyw nie jest w żaden sposób ograniczony w zakresie możliwości zbierania informacji. Za wyjątkiem swojego intelektu.

Postępując zgodnie z literą prawa, ma niezliczenie wiele sposobów na skuteczne dochodzenie prawdy.

 

WARIOGRAF W ANALIZIE SPRAW KRYMINALNYCH

W niektórych sprawach kryminalnych zastosowanie znajduje badanie WARIOGRAFEM. Najczęściej w przypadkach, gdy występuje kilku podejrzanych, chętnych do przekonania całego świata o swojej niewinności.

Nawet jeżeli z kilku podejrzanych ten jeden nie wyrazi zgody na takie badanie, to dla prowadzących postępowanie jest to oczywista wskazówka, komu powinni się bardziej szczegółowo przyjrzeć i choćby dokładniej sprawdzić jego alibi.

Tego rodzaju usługi świadczone są przez nasze biuro DETEKTYWI zarówno w przypadku konieczności wyeliminowania z grupy podejrzanych osób tej osoby lub osób niewinnych, ale także w celu wskazania nieszczerości zaprzeczeń osoby podejrzanej lub osób podejrzanych.